Podişuri (F)

FĂLTICENI, Podişul ~, subunitate a Pod. Sucevei, situată în S acestuia, între Pod. Dragomirnei (la N) şi văile Siretului (la E) şi Moldovei (la V), drenată de râurile Şomuzu Mare, Şomuzu Mic ş.a. Se prezintă sub forma unor platouri structurale mărginite de cueste, afectate de procese de alunecare şi ravenare. Pod. Fălticeni este alcătuit predominant din argile cu intercalaţii nisipoase, gresii calcaroase şi calcare oolitice ş.a. Alt. max.: 528 m (Dealul Teişoara).