Depresiuni (Î)

ÎNTORSURA BUZĂULUI, depresiune intramontană, tectono-erozivă, situată în zona centrală a Carpaţilor de Curbură, pe cursul superior al râului Buzău, la 700–800 m alt. Relieful depresionar este reprezentat prin lunci (nu prea bine dezvoltate), terase şi glacisuri piemontane mărginite şi dominate de culmi montane de 800–1 000 m alt. (aşa-numitele Clăbucete ale Întorsurii). Climă rece şi umedă, cu temp. medii anuale în jur de 6°C şi precipitaţii ce însumează 700–1 000 mm anual. Frecvente inversii de temperatură în anotimpul rece. Rama depresionară este acoperită cu păduri de foioase (fag, carpen, tei ş.a.) în amestec cu brad.