Costeşti

Date generale

Oraşul Costeşti se află în jud. Argeş, în Câmpia Piteştiului, la 200 m alt., pe cursul superior al râului Teleorman, la 24 km S de municipiul Piteşti; 10 601 loc. (1 ian. 2011): 5 229 de sex masc. şi 5 372 fem. Supr.: 10,9 km2, din care 2,7 km2 în intravilan; densitatea: 3 926 loc./km2. Staţie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875). Nod rutier. Producţie de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, de şuruburi, buloane, nituri şi şaibe, de produse de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie şi carton, de maşini-unelte, scule şi dispozitive de verificare auto, de prelucr. a lemnului, textile, nutreţuri combinate şi alim. (preparate din lapte, produse de panificaţie ş.a.); reparaţii de maşini agricole. Fermă avicolă (în exploatare în perioada 1991– 1999), modernizată, reutilată şi reprofilată (din anul 2000) pentru creşterea porcinelor. Abator. Bibliotecă (12 000 vol.).

Istoric

Prima atestare documentarã a localit. dateazã din 1452 şi apoi menţionat în iun. 1535. Declarat oraş la 17 febr. 1968. În prezent, oraşul Costeşti are în subordine ad-tivã 6 sate: Broşteni, Lăceni, Pârvu Roşu, Podu Broşteni, Smei, Stârci.

Monumente

În Costeşti se află bisericile din lemn cu hramurile „Înãlţarea Domnului”-Teleşti (1773) şi „Cuvioasa Parascheva” (1807) şi bisericile de zid cu hramul „Sfântul Nicolae” (1804) şi cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Ilie” (1930–1932), aceasta din urmă zidită pe locul bisericii de lemn mistuită de incendiul din 1930; Clãdirea fostei Judecãtorii (1890), azi sediul Bãncii Naţionale; Casa Parohialã (Protoieria), construitã în 1933 dupã planurile arhitectului D. I. Berechet; biserica având hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” (1788), în satul Broşteni. La 18 apr. 1930, în seara zilei de vineri, înainte de Paşte, în timpul deniei Prohodul Domnului, mica bisericã de lemn a fost mistuitã de un incendiu, provocat de la o lumânare nesupravegheatã, în care au murit 118 persoane.