Lacuri (Ş)

ŞTEVIA, lac glaciar în M-ţii Retezat, la 2 060 m alt. Supr.: 0,77 ha; ad. max.: 3 m.

ŞUREANU, lac glaciar situat în M-ţii Şureanu, la 1 750 m alt., cantonat într-o depresiune de eroziune glaciară (circ glaciar), barată de o morenă frontală. Supr.: 1 ha; ad. max.: 7,3 m. În jurul lacului, pe o supr. de c. 20 ha, se dezvoltă buruienişuri de munte (Admostyles alliaria), numeroase exemplare de molid (Picea abies), zâmbru (Pinus cembra) şi jnepeni (Pinus mugo), precum şi o orchidee rară (Leucorchis albida L.), prezentă în special în turbăria din partea de V a lacului. În apele lacului Ş. au fost identificate c. 300 de specii de diatomee, multe dintre ele endemisme locale. Lacul, cunoscut şi sub numele de Iezerul Şureanu, şi zona care îl înconjură au fost declarate rezervaţie ştiinţifică, ocrotită de lege.