Pasuri (C)

COZIA, pas (300 m alt.) şi defileu situate pe cursul mijlociu al râului Olt, între confluenţa acestuia cu Lotru şi oraşul Cãlimãneşti; lungimea defileului: 14 km. În lungul defileului se desfãşoarã o şosea modernizatã (pe dr. Oltului) şi o linie de cale feratã (pe stg. Oltului) care asigurã legãtura între Sibiu şi Râmnicu Vâlcea. Pe malul drept al Oltului, la 1 km N de mănãstirea Cozia, în punctul „Cozia Veche”, sãpãturile arheologice au scos la ivealã (în 1966) o aşezare geto-dacicã cu douã niveluri de locuire (sec. 4 î.Hr.1 d.Hr.).