Vaşcău

Oraşul Vaşcău este situat in jud. Bihor, in partea de S a Depr. Beiuş, la poalele de SE ale M-ţilor Codru-Moma şi cele de V ale M-ţilor Bihor, la 296 m alt., pe cursul superior al Crişului Negru, la 88 km SE de municipiul Oradea; 2 635 loc. (1 ian. 2011): 1 279 de sex masc. şi 1 356 fem. Supr.: 66 km2, din care 1,5 km2 in intravilan; densitatea: 1 757 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată in 1882). Expl. de calcar (in localit. componentă Camp) şi de marmură. Constr. de maşini-unelte şi de utilaje pentru mine. Prelucr. lemnului şi a marmurei (praf de marmură, mozaic). Producţie de conf., de ţiglă şi de cărămidă refractară, incălţăminte, de ciorapi, de articole de blănărie şi de produse de panifi caţie. Centru de cojocărit (cojoace, pieptare etc.), de prelucr. artistică a lemnului (Vărzarii de Sus) şi de fierărie (in sec. 18–19, in satul Vărzarii de Jos). Muzeul „Nicolae Bocu”, inaugurat la 9 mai 1980; Biblioteca publică „Alexandru Andriţoiu”; Casa de cultură „Vasile Sala”.

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, in 1552, iar apoi in 1692. Declarat oraş in 1956. In prezent, are in subordine ad-tivă 5 localit. componente: Camp, Camp-Moţi, Coleşti, Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus.

Monumente

Biserica „Pogorarea Duhului Sfant” (1716, renovată in 1905); biserica romano-catolică (1744, renovată in 1991); biserica din lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1752), in localit. componentă Coleşti; bisericile „Adormirea Maicii Domnului” (1857), „Inălţarea Sfintei Cruci” (1859) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1850-1861), in localit. componente Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus şi Camp. Fond cinegetic. Agroturism. Rezervaţie naturală (Peştera Campenească – izbucul Boiu), incadrată intr-o arie carstică din M-ţii Codru-Moma, numită şi platoul calcaros Vaşcău. Peştera Campenească are un portal de 20 m inălţime; in ea se pierd apele paraului Ţarinii, printr-un aven de 35 m adancime. După un curs subteran de c. 2 km, apele reapar in izbucul Boiu din marginea de V a oraşului Vaşcău.