Munţi (D)

DOGNECEA, Munţii Dognecei, masiv muntos în NV M-ţilor Banatului, între văile Pogăniş, la N, şi Caraş, la S. Alt. max.: 617 m (vf. Culmea Mare). Alcătuit din formaţiuni de fliş grezos, argilo-bituminoase, şisturi sericito-cloritoase etc. Acoperit cu păduri de gorun în amestec cu carpen. Zăcăminte de min. de fier, min. complexe ş.a.

DOMOGLED, culme muntoasă în M-ţii Mehedinţi, predominant calcaroasă, cu abrupturi şi ţancuri ce domină Valea Cernei la Băile Herculane. Alt. max.: 1 105 m. Acoperită cu vegetaţie de stâncărie, reprezentată prin arborete de pin negru de Banat, de alun turcesc, tufărişuri de liliac, cât şi de păduri de stejar pufos, cer şi gorun. Rezervaţie complex în cadrul Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei.