Peşteri (B)

BALÁZS ORBÁN, Peştera ~ → Peştera Mereşti.

BOLII, Peştera ~ → Peştera Bolii.

BONCHII, Peştera ~ Peştera Bonchii.

BUHUI, peşterã în SV României, situatã în M-ţii Anina, pe versantul stg. al vãii Buhui, la 600 m alt., la E de oraşul Anina. Lungimea galeriilor: 3 217 m. Peşterã activã (cursul de apã al pârâului Buhui strãbate galeria pr. pe c. 2 100 m), uşor descendentã, foarte meandratã, dezvoltatã în mare parte pe diaclaze (fisuri în rocile de calcar), având aspectul unui tunel de presiune. Se prezintã ca o galerie de dimensiuni variabile, cu mici ramificaţii colaterale, cu câteva sãli mari pe parcurs, mai multe lacuri şi cascade. Numeroase formaţiuni concreţionare, stalagmite, stalactite, draperii, stâlpi şi lame ascuţite de calcar. Temp. aerului din interior este constantã, de 9,5°C, iar umezeala de 98–100%. Faunã bogatã (lilieci, insecte, melci, crustacee). Urme scheletice de Ursus spelaeus şi de Capra ibex.

BULBA, peşteră în SV României, situatã pe dr. văii Bulba, la 325 m alt., la c. 4 km SV de oraşul Baia de Aramă, jud. Mehedinţi. Lungimea galeriilor: 4 860 m. Descrisã sumar în 1913 (exploratã în 1963, 1967, 1974). Peşterã mixtã, formatã dintr-o reţea de galerii dispuse pe trei niveluri (activ, subfosil, fosil), întrerupte de mai multe sãli. Galeria activã, strãbãtutã de un pârâu, prezintã mai multe sifoane, terase, niveluri de eroziune evidenţiate pe pereţi, scurgeri parietale. Etajele fosil şi subfosil, pãrãsite de apã, conţin stalactite şi stalagmite, agregate calcitice, draperii, toate datorate apelor de infiltraţie. Temp. aerului este constantã, de 12,5°C. Faunã bogatã (insecte, fluturi etc.). Greu accesibilã.