Mănăstirea Podgoria-Copou

Acest locaş spiritual, care adãposteşte 14 cãlugãriţe, pãstorite de stareţa Maria Magdalena, se aflã situat în mijlocul unei plantaţii cu viţã de vie din cadrul Grãdinii Botanice din cartierul Copou al municipiului Iaşi. Iniţial, biserica mãnãstirii, cu hramul “Sfinţii Atanasie şi Chiril”, a fost construitã din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Vasile Lupu pe locul unei vechi bisericii din lemn care data din secolul 16 şi care fãcea parte dintr-un complex monahal. Biserica ctitoritã de Vasile Lupu a fost sfinţitã la 30 aprilie 1638, dar dupã alungarea de pe tron a acestuia de cãtre Gheorghe Ştefan, la 6/16 iulie 1653, biserica a fost incendiatã şi demolatã. Ulterior, biserica a fost reconstruitã şi apoi restauratã de mai multe ori fãrã a pãstra nimic din stilul bisericii originare. Principalele restaurãri au fost efectuate în 1702 de cãtre domnul Constantin Duca şi în 1809 (dupã cutremurul catastrofal din 14 octombrie 1802) de cãtre Serafim, egumenul mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. Picturile murale interioare au fost realizate în 1850. Dupã secularizarea averilor mănăstireşti în 1863, mănăstirea a fost desfiinţatã, iar biserica acesteia a fost folositã ca bisericã de mir. Dupã anul 1960, biserica a fost inclusã în perimetrul Grãdinii Botanice, dar din cauza insuficienţei surselor financiare biserica s-a degradat treptat. În anii 1983-1986, prin strãdania preotului paroh Vasile Vaida, cu contribuţia bãneascã a enoriaşilor şi cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, au fost executate ample lucrãri de consolidare şi restaurare a bisericii, de dotare cu mobilier şi policandre şi de repictare în frescã a pereţilor interiori. Picturile murale interioare au fost realizate de pictorii Violeta şi Vasile Carp din Bucureşti. Tabloul votiv îl înfãţişeazã pe domnul Vasile Lupu cu soţia sa Teodosia (sau Tudosca). La 29 aprilie 2001 a avut loc slujba de reactivare a mãnãstirii de cãtre un sobor de preoţi în frunte cu IPS Daniel  Ciobotea, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, devenit Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în 2007, dupã moartea Prea Fericitului Teoctist la 30 iulie 2007. Cu acest prilej, biserica mănăstirii Podgoria-Copou a primit un al doilea hram, în prezent având dublu hram – “Sfinţii Atanasie şi Chiril şi Duminica Mironosiţelor “.